ایده پردازی در خصوص ارزش آب

  اعلام خواهد شد

  تاریخ شروع
1400/01/17
ساعت 10:34
  تاریخ پایان
1400/03/03
ساعت 10:33
  تاریخ اعلام نتایج
1400/04/15
ساعت 10:33

در خصوص ترویج فرهنگ مصرف بهینه و نگاه به آب بعنوان کالایی ارزشمند و غیر قابل جایگزین  غیر از طرح داناب ، شما چه ایده ای برای فرهنگ سازی بهینه در سطح مدارس دارید؟