تغییر اقلیم

  اعلام خواهد

  تاریخ شروع
1399/12/24
ساعت 12:40
  تاریخ پایان
1399/12/29
ساعت 00:03
  تاریخ اعلام نتایج
1400/01/06
ساعت 12:42

رابطه بین پدیده تغییر اقلیم با شدت و تعداد وقوع سیلاب چیست؟