danab

 تاثیر مصرف بی رویه آب بر سفره های آب زیرزمینی
 
   چکیده 

 روش های مختلفی ،    به منظور جلوگیری از کاهش سفره های آب زیرزمینی و افزایش راندمان آب وجود دارد که با رعایت آنها نه تنها سفره های آب زیرزمینی کاهش نمی یابد بلکه سطح آب روز به روز افزایش می یابد. وقتی سطح آب های زیرزمینی به علت برداشت زیاد کاهش یابد ﻻیه های خاک که از آب خالی شده اند، خشک و پوچ می شوند و زمین نشست می کند و فروچاله تشکیل می شود. همچنین برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی باعث شور شدن خاک و کاهش کیفیت محصول می شود. برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث بروز مشکﻼت دیگری همچون پایین آمدن سفره های آب زیرزمینی، افزایش هزینه آب، کاهش سطح تأمین آب، فشردگی خاک وکاهش کیفیت آب می شود. بنابراین مدیریت همه موارد مذکور از اهمیت زیادی برخورداراست. بهترین راه برای جلوگیری از تشکیل فروچاله ها، شوری آب و .. صرفه جویی در مصرف آب های زیرزمینی و بهره وری بیشتر از آنها می باشد. برای جلوگیری ازنابودی سفره آب های زیرزمینی راهکارهایی همچون صرفه جویی درمصرف آب  برای انجام ئینی وبه حداقل رساندن استفاده ازمواد شیمیایی برای جلوگیری از مسمومیت حیوانات ِ کارهای لوکس وتز همکاری دولت وملت وتنظیم قوانین سخت ودقیق که یکی ازبهترین راه های کمک به حفظ منابع  ،وخاک آب زیرزمینی است، یافتن منابع جایگزین دیگری که این منابع جایگزین می توانند به آبرسانی دوباره سفره های آب زیرزمینی کمک کنند وداشتن برنامه منظم و استفاده در حد نیاز از آب را باید سر لوحه برنامه های خود قرار داده و مشکل کمبود آب را به خاطر داشته باشیم وبا درنظر گرفتن بحران فزاینده کمبود آب، باید درهرزمان ازآب کمتری استفاده کنیم.

واژه های کلیدی: سطح آب، راندمان، آب های زیرزمینی

مطالعه کامل